•؛فردا‭ ‬مدعي‭ ‬شد‮:‬
؛‭ ‬شنيده‭ ‬شده‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ ‬در‭ ‬تصميمي‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬ديپلمات هاي‭ ‬ايراني‭ ‬پايان‭ ‬مي‮ ‬دهد،‭ ‬بنابراين‭ ‬خبر،‭ ‬از‭ ‬افرادي‭ ‬چون‭ ‬مهدي‭ ‬دانش‭ ‬يزدي‭ ‬معاون‭ ‬ظريف،‭ ‬محمد‭ ‬كاظم‭ ‬سجاد‭ ‬پور‭ ‬سفير‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬ژنو،‭ ‬مهدي‭ ‬آخوندزاده‭ ‬‮(‬سفير‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬برلين‮)‬،‭ ‬پيمانه‭ ‬هسته اي‭ ‬‮(‬‭ ‬دبير‭ ‬دوم‭ ‬سفارت‭ ‬در‭ ‬نيويورك‮)‬‭ ‬و‭ ‬حسين‭ ‬ملكي‭ ‬‮(‬‭ ‬رايزن‭ ‬دوم‭ ‬نمايندگي‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬ملل،‭ ‬معاون‭ ‬كميته‭ ‬سياسي‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬‮(‬‭ ‬كميته‭ ‬چهارم‮)‬‭ ‬و‭ ‬معاون‭ ‬و‭ ‬گزارشگر‭ ‬كميته‭ ‬اطلاعات‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬براي‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬تهران‭ ‬نام‭ ‬برده‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬


•؛آريا‭ ‬خبر‭ ‬داد‮:‬
؛گفته‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬نيروهاي‭ ‬انگليسي‭ ‬و‭ ‬آمريكايي‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬تجاوز‭ ‬ملوانان‭ ‬انگليسي‭ ‬به‭ ‬آب‭ ‬هاي‭ ‬سرزميني‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬دستگيري‭ ‬نيروهاي‭ ‬متجاوز،‭ ‬از‭ ‬آب هاي‭ ‬سرزميني‭ ‬كشورمان‭ ‬فاصله‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬حريم‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬رعايت‭ ‬مي‮ ‬كنند‮.‬


•؛بازتاب‭ ‬خبر‭ ‬داد‮:‬
؛‭ ‬در‭ ‬اقدامي‭ ‬بي‮ ‬سابقه،‭ ‬امسال‭ ‬در‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬استان ها‭ ‬به‭ ‬مناسبت‭ ‬سالروز‭ ‬تولد‭ ‬رهبر‭ ‬انقلاب‭ ‬جشني‭ ‬برپا‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬برخي‭ ‬مسئولان‭ ‬براي‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مراسم‭ ‬دعوت‭ ‬كرده‭ ‬بودند‮.‬‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رسيدن‭ ‬اين‭ ‬خبر‭ ‬به‭ ‬آ‮ ‬يت ا‮...‬‭ ‬خامنه اي،‭ ‬ايشان‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬اقدام‭ ‬و‭ ‬صرف‭ ‬بودجه‭ ‬و‭ ‬وقت‭ ‬براي‭ ‬آن‭ ‬انتقاد‭ ‬كرده اند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حاشيه‭ ‬برگه اي‭ ‬كه‭ ‬حاوي‭ ‬آن‭ ‬خبر‭ ‬بود،‭ ‬نوشته اند‭ ‬‮«‬‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬غلط‭ ‬است،‭ ‬اين‭ ‬تولد‭ ‬و‭ ‬امثال‭ ‬آن‭ ‬هيچ‭ ‬جشني‭ ‬ندارد،‭ ‬برگزار‭ ‬كنندگان،‭ ‬مسئول‭ ‬وقت‭ ‬و‭ ‬عمر‭ ‬و‭ ‬اموالي‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬صرف‭ ‬و‭ ‬ضايع‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬كسي‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬تولد‭ ‬من‭ ‬جشن‭ ‬مي‮ ‬گيرد‭ ‬به‭ ‬هيچ‭ ‬وجه‭ ‬متشكر‭ ‬نمي‮ ‬شوم‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬مسئول‭ ‬زيان هاي‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬شناسم‮»...‬


•؛البرز‭ ‬نوشت‮:‬
؛‭ ‬شنيده‭ ‬شده‭ ‬آمريكا‭ ‬سازمان‭ ‬خيريه‭ ‬گودويل‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬بنياد‭ ‬شهيد‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامي‭ ‬دانسته‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬شعبه‭ ‬بنياد‭ ‬شهيد‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬آمريكا‭ ‬معرفي‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬اين‭ ‬دستور‭ ‬العمل‭ ‬كليه‭ ‬اموال‭ ‬و‭ ‬سرمايه هاي‭ ‬بانكي‭ ‬اين‭ ‬موسسه‭ ‬نيز‭ ‬توقيف‭ ‬خواهد‭ ‬شد‮.‬


•؛آفتاب‭ ‬مدعي‭ ‬شد‮:‬
؛‭ ‬شنيده ها‭ ‬حاكي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نتيجه‭ ‬نظرسنجي‭ ‬راديو‭ ‬جوان‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬ميزان‭ ‬محبوبيت‭ ‬دكتر‭ ‬احمدي‮ ‬نژاد،‭ ‬مسكوت‭ ‬خواهد‭ ‬ماند‮.‬‭ ‬يك‭ ‬منبع‭ ‬آگاه‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬كسي‭ ‬به‭ ‬غير‭ ‬از‭ ‬مدير‭ ‬شبكه‭ ‬از‭ ‬نتيجه‭ ‬نظرسنجي‭ ‬راديو‭ ‬جوان‭ ‬مطلع‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬مديران‭ ‬ارشد‭ ‬راديو،‭ ‬اعلام‭ ‬نتايج‭ ‬نظرسنجي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مصلحت‭ ‬ندانسته اند‮.‬


•؛بازتاب‭ ‬مدعي‭ ‬شد‮:‬
؛‭ ‬شنيده‭ ‬شده‭ ‬يك‭ ‬فرد‭ ‬فاسد‭ ‬كه‭ ‬بارها‭ ‬در‭ ‬محاكم‭ ‬قضايي‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬زندان‭ ‬و‭ ‬شلاق‭ ‬محكوم‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬طي‭ ‬مراسمي‭ ‬دو‭ ‬نشان‭ ‬خدمت‭ ‬از‭ ‬مدير‭ ‬كل‭ ‬ارشاد‭ ‬اسلامي‭ ‬قم‭ ‬دريافت‭ ‬كرد‮.‬


•؛البرز‭ ‬نوشت‮:‬‭ ‬
؛‭ ‬گفته‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬به‭ ‬تازگي‭ ‬روزنامه ها‭ ‬و‭ ‬رسانه هاي‭ ‬شيخ‭ ‬نشين ها‭ ‬مملو‭ ‬از‭ ‬جسارت هاي‭ ‬اين‭ ‬شيخ نشين ها‭ ‬عليه‭ ‬ايران‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬طوري‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كويت‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬يك‭ ‬هفته‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬‮٠٣‬‭ ‬مقاله‭ ‬عليه‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬نگارش‭ ‬درآمده‭ ‬است‮.‬


•؛بولتن‭ ‬نيوز‭ ‬مدعي‭ ‬شد‮:‬
؛شنيده‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬تازگي‭ ‬واكسن‭ ‬فلج‭ ‬اطفال‭ ‬در‭ ‬اكثر‭ ‬مراكز‭ ‬بهداشتي‭ ‬و‭ ‬درماني‭ ‬سطح‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬مطب هاي‭ ‬خصوصي‭ ‬پزشكان‭ ‬اطفال‭ ‬ناياب‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهايت‭ ‬تنها‭ ‬يك‭ ‬مركز‭ ‬در‭ ‬غرب‭ ‬تهران‭ ‬تعداد‭ ‬اندكي‭ ‬از‭ ‬واكسن‭ ‬فلج‭ ‬اطفال‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬دارد‮.‬


•؛بولتن‭ ‬نيوز‭ ‬نوشت‮:‬
؛‭ ‬اخيرا‭ ‬در‭ ‬شبكه‭ ‬اينترنت‭ ‬مجموعه اي‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬فعاليت‭ ‬كرده‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬‮ «‬شبكه‭ ‬اسلامي‭ ‬براي‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬حق‭ ‬بهائيان‮»‬‭ ‬سعي‭ ‬در‭ ‬تبليغ‭ ‬مباني‭ ‬منحرف‭ ‬اين‭ ‬گروه‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬در‭ ‬كشورهاي‭ ‬مصر‭ ‬و‭ ‬ايران‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬پيگيري‮ ‬هاي‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬آمده‭ ‬مشخص‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬شبكه‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬صهيونيست ها‭ ‬حمايت‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬

 تاريخ : | | نویسنده : pes-shakhsi |
رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
جدیدترین تجهیزات تالار
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
طرز تهیه روغن خراطین
معرفی دینگ و ذکر تفاوت‌ها
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
تحلیل آماری
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران
روش انتخاب اسباب بازی مناسب کودکان
سامانه جامع مشاغل شهرری

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.